KEMISKINAN TEGAR - SATU TINJAUAN SOSIAL

Friday, July 17, 2009


OLEH: MOHD AMINII GAWIIS,
KOTA BELUD

Foto: Gambar amat menyedihkan. Sang Helang Vulture bersedia menunggu kanak-kanak yang akan mati kebuluran untuk santapan.

Kemiskinan merupakan satu fenomena sosial yang barangkali belum ada formula saintifik yang dapat merungkai hingga ke akar umbi apa sebab sebenarnya terjadi masalah ini dalam dalam kehidupan manusia. Bersumberkan kepada nas dalam Al Quraan masalah kemiskinan adalah merupakan qadha dan qadar Allah keatas khalik ciptaannya.

Dengan itu jelaslah bahawa fenomena kemiskinan sosial itu tersirat falsafah kebesaran Tuhan dan amat sukar diinterprestasikan oleh akal manusia yang dangkal itu.Dari segi teori sosiologi kemiskinan itu dapat ditafsiirkan sebagai satu situasi serba kekurangan samada dari aspek keperluan asasnya seperti makanan, pakaian dan tempat berteduh.

Barangkali pendapat ahli sosiologi ini amat sesuai sebagai satu landasan penghujahan melihat masalah kemiskinan itu bermula daripada tercipatnya teori ilmiah sosiologi pada masa itu hinggalah ke abad kedua puluh.Ternyata intipati pemikiran yang cukuip kritis itu amatlah diperlukan oleh mereka ketika itu. Golongan ini menilai dan menkaji sejauh mana kekesanan idea mereka merungkai punca masalah sosial tersebut.

Ali .M.Rachman dalam bukunya bertajuk Masyarakat Kecil Dalam Era Global berpendapat bahawa kemiskinan itu adalah gaya hidup yang tumbuh dari intibudaya setiap masyarakat yang spesifik habitatnya di mana tradisi memahami ekosistem telah mendarah daging.Golongan masyarakat yang dihempit oleh bebanann kemiskinan yang lahir darpada habitat kehidupan memang wajar sekali diberi tumpuan adil dan saksama oleh pihak pemerintah.

Beberapa garis panduan yang dipetik dari sebuah buku bertajuk Proses Pembangunan Masyarakat susunan Patner Of Community Organisation, menyatakan bahawa pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun semula masyarakat wajar mengambil kira apakah pembangunan tersebut mencapai sasarannya.Perlu dilihat apakah prisip dan ciri pembangunan masyarakat itu.Penekanan harus dibuat dalam kerja menganalisa isu utama krisis kemiskinan yang telah mendarah daging dalam kehidupan kelompok masyarakat itu?

Kemiskinannya perlu dicari dan dikesan dengan rasa tanggungjawab. Kerja harus berlandaskan sifat kebajikan dan ehsan dengan slogan utamakan golongan miskin Pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kerja-kerja kebajikan kepada masyarakat itu perlu dibuat penuh keiklasan supaya golongan sasar tersebut dapat keluar daripada kepompong kemiskinan yang membelenggu kehidupan mereka turun-temurun.

Persoalannya sekarang,bagaimana mengukur tahap kemiskinan?.Tahap kemiskinan barangkali boleh dilihat dari segi alam sekelilingnya.Penilaian tahap kemiskinan mungkin terjemahan daripada situasi persikataran yang serba kekurangan.Kelompok sasar dilihat tidak memiliki eset asas seperti tanah,rumah usang dan tidak mempunyai kemudahan bekalan elektrik dan air paip.Golongan inilah yang ditakripkan sebagai miskin tegar.

Dr.S..Hussin Ali dalam bukunya Kemiskinan dan Kelaparan di Kelantan mengariskan dua faktor utama menjadi ukuran kemiskinan iaitu pertama keadah mutlak dan kaedah perbandingan.Pengukur kemiskinan menurut kaedah mutlak ialah melihat dari segi pendapatan.Jumlah pendapatan adalah pemisah dan membeza tahap kemiskinan.Dalam merujuk kes ini sebagai contoh pendapatann RM.7000 setahun yang bersamaan purata pendapatan sabulan RM. 600 ratus, jumlah ini masih diklasifikasikan sebagai golongan miskin.
Golongan yang dikategori seperti ini disenaraikan sabagai miskin mutlak.Pengukur kemiskinan kedua dibuat secara perbandingan tara.Dr.S.Hussin meghuraikan perbandingan kes kemiskinan seperi berikut;"Perbandingan kemiskinan dalam satu-satu masyarakat biasanya dikaitakan dengan struktur susun lapis masyarakat dan perbezaan atau ketidak saksamaan ekonomi yang dijelmakan"

Mengiikut statistic Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia seramai 48,134 Ketua Isi Rumah Termiskin di Sabah setakat ini.Ini merupakan satu angka besar dan memerlukan perhatian serius pihak kerajaan untuk mencari langkah bjjaksana dan mesra masyaraka untuk mengatasi masalah itu.

Tidak hairanlah negeri ini telah dikategorikan negeri termiskin di Malaysia.Ini merupakan satu cabaran bagi kerajaan Sabah itu sendiri dan menutut satu penelitian dan kajian dasar kerajaan melalui agensi-agensi dipertanggungjawab membasmi kemiskinan.

Daerah Kota Belud adalah daerah diistiharkan termiskin di Malaysia.Apakah benar daerah itu daerah termiskin? Persoalan itu perlu ditanya kembali kerana kita perlu tahu dari sudut mana penilaian kemiskinan itu dibuat Lapangan kajian dan pemerincian skop kajian dan penilaian masyarakat Kota Belud perlu diperjelaskan kepada umum dari segi mana masalah kemiskinan itu dilebalkan kepada masyarkat Kota Belud.

Kalaulah benar apakah pelan tindakan telah dibuat oleh para pemimpin tempatan di daerah ini untuk mengetasi isu tersebut.Mungkin ada juga kewajaran pemikiran Ali.M.Rachman yang menekankan sikap dan gaya hidup masyarakat itu yang sukakan budaya kemiskinan terus melingkari kehidupan ,tak mahu menerima kemajuan dan pembangunan .

Jika inilah berlaku adalah amat sukar mengubah kehidupan sesuatu kolompok masyarakat itu dan terjadilah istilah kemiskinan itu mendarah daging dalam kehidupan turun temurun.

0 comments:

Post a Comment

About This Blog

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP